Granulax proti slimákom 250g AgroBio

Granulovaný prípravok proti slimákom a slizniakom. Zbavte sa slimákov a slizniakov rýchlo a efektívne. Skutočná špička v hubení slimákov a slizniakov.

6,00 

Produkt je momentálne nedostupný

Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie a vyťaženosti kuriérskych a zásielkových spoločností a taktiež veľkoskladov môže vybavenie objednávky meškať. Ďakujeme za pochopenie.
Vysvetlenie situácie →
Karta bezpečnostných údajov

Granulovaný prípravok proti slimákom a slizniakom. Zbavte sa slimákov a slizniakov rýchlo a efektívne. Skutočná špička v hubení slimákov a slizniakov.

Účinná látka: metaldehyd 30 g/kg

Ako účinkuje?

 • ochrana jahôd, okrasných rastlín a zeleniny pred slimákmi a slizniakmi
 • vyznačuje sa výbornou odolností proti vlhkosti
 • pre slimáky je veľmi atraktívny
 • ľahká aplikácia rozhodením
 • efektívne chráni úrodu
 • obsahuje Bitrex (horkú látku), ktorá zabráni požitiu peliet
 • obsahuje prírodnú repelentnú látku LORE, ktorá zabráni požitiu peliet psami
 • prípravok se v pôde postupne rozkládá až na CO2 (oxid uhličitý) a H2O (voda)

Pro aké rastliny je registrovaný?

 • jahody
 • šalát, čakanka (endívia), žerucha, horčica, špenát, mangold
 • kapusta hlávková, kel hlávkový, kel ružičkový, karfiol
 • okrasné rastliny

Ako ho použiť?

 • rozhodiť na pôdu medzi rastliny
 • podľa potreby opakujte
 • stačí veľmi nízke dávkovanie
 • Pozor: zamedzte kontaktu s domácimi zvieratami!

Dávkovanie:

Jahoda, Slimáky a slizniaky – Pole. Od začiatku výskytu ( 70 g / 100 m2)

Okrasné rastliny, Slimáky a slizniaky – Pole. Od začiatku výskytu ( 70 g / 100 m2)

Slimák, ničenie – Pole. Od začiatku výskytu ( 70 g / 100 m2)

Zelenina,Slimáky a slizniaky – Pole. Od začiatku výskytu ( 70 g / 100 m2)

 

Prípravok je klasifikovaný ako zdraviu škodlivý.

Signálne slovo: Varovanie

 • Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
   

  H361f: Podozrenie na poškodenie reprodukčnej schopnosti 

  EUH208 Obsahuje (R)-p-mentha-1,8-diene. Môže vyvolať alergickú reakciu.        
  EUH401 Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík
  pre ľudské zdravie a životné prostredie.
  Nebezpečné zložky: 2,4,6,8-Tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclooctane

    

  P201 Pred použitím si obstarajte špeciálne inštrukcie.
  P202 Nepoužívajte, pokiaľ ste si neprečítali všetky bezpečnostné pokyny a neporozumeli im.
  P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
  P308 + P313 Pri požití alebo podozrení: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie.
  P501 Zneškodnite obsah/obal v súlade s miestními predpismi.

 

Hmotnosť 0,250 kg

×